Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 1: Základné ustanovenia
1. Názov združenia je Výkričník.

2. Sídlom občianskeho združenia Výkričník je
ulica Aurela Stodolu 13/12, 036 01 Martin, Slovenská republika.

3. Občianske združenie Výkričník je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou.

4. Občianske združenie Výkričník je mimovládne, nezávislé, apolitické a dobrovoľné združenie občanov bez ohľadu vierovyznania, sociálneho postavenia a národnosti.

5. Občianske združenie Výkričník (ďalej už len združenie) je založené na dobu neurčitú.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 2: Cieľ a činnosť
1. Cieľom združenia je prezentácia spoločenských aktivít pomocou nástrojov Internetu so zameraním sa na pozdvihnutie informovanosti občanov a zviditeľnenie celosvetovej počítačovej siete Internet.

2. Činnosť združenia, sledujúc uspokojovanie potrieb členov združenia, bude spočívať najmä:
a) v poskytovaní služieb v oblasti elektroniky, výpočtovej techniky a Internetu (bez zásahu do elektročastí),
b) v pripájaní do siete Internet cez modem a pevné linky,
c) v príprave web stránok a ich prevádzkovaní,
d) v poradenských službách ohľadom Internetu a výpočtovej techniky,
e) v propagácii činnosti združenia.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 3: Členstvo
1. Členom združenia môžu byť osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia a s cieľom združenia.

2. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky predsedníctvom združenia a zaplatením členského poplatku v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

3. Dokladom o členstve v združení je potvrdenie o prijatí za člena vydané predsedníctvom a členský preukaz.

4. Zánik členstva:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia predsedníctva členovi o vylúčení zo združenia,
c) úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

5. Pri zániku členstva je člen združenia povinný
do 14 kalendárnych dní odovzdať členský preukaz a vyrovnať si všetky záväzky k združeniu. Pri nesplnení týchto podmienok si združenie., uplatňuje právo použiť všetky právne možnosti vymáhania týchto pohľadávok k členovi združenia v súlade s vnútorným poriadkom združenia.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 4: Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa
na činnosti združenia,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach združenia,
e) zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov a podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia,
f) byť odmenený podľa vnútorného poriadku združenia za výkon vedúci k zvýšeniu príjmovej časti združenia, za činnosť spojenú s udržaním príjmov a za činnosť podporujúcu rozvoj združenia,
g) presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia aj keď nevykonáva správu,
h) vystúpiť zo združenia, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia,
i) na vrátenie vecí vnesených do združenia pri jeho vystúpení alebo vylúčení zo združenia, (Ak je toto právo znemožnené majetkové súčasti sa mu vyplatia v peniazoch. Toto právo však nemôže ohroziť základný chod združenia a nemôže byť použité na vedomé manipulovanie s vedením združenia.).

2. Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia
, vnútorné predpisy a plniť uznesenia orgánov združenia,
b) aktívne sa podieľať na činnosti orgánov a aktivitách združenia, ako aj vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného cieľa,
d) platiť členské príspevky podľa rozhodnutia predsedníctva na základe čl. 7, bod 3i a v súlade s vnútorným poriadkom združenia,
e) zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho alebo sťažujúceho efektívnu hospodársku činnosť združenia alebo konania spôsobilého poškodiť alebo ohroziť dobré meno združenia,
f) poskytnúť na účely združenia peniaze alebo iné veci, ak toto bude podložené zmluvne a v schopnostiach člena,
g) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 5: Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) štatutárny orgán,
d) revízna komisia.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 6: Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia a zástupcov právnických osôb.

2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, vnútorný poriadok,
b) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
c) schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia vždy do 31. apríla za uplynulé zdaňovacie obdobie,
d) schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúce zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) vždy do 30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) volí a odvoláva členov predsedníctva,
f) rozhoduje o zrušení združenia,

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. Predsedníctvo zvoláva zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje so 75% väčšinou členov.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 7: Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej dvoch členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej jeden krát mesačne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje so 100% väčšinou prítomných členov.

3. Predsedníctvo najmä:
a) volí a odvoláva
spomedzi svojich členov prezidenta a viceprezidenta združenia,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracováva plán o činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
e) schvaľuje znenie vnútorného poriadku združenia,
f) vyhodnocuje, spracováva žiadosti o členstvo v združení a vedie prijímací pohovor,
g) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
h) pre lepšiu koordináciu práce môže vytvárať sekcie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie,
i) volí a odvoláva spomedzi viacerých členov danej sekcie vedúceho sekcie,
j) určuje výšku a spôsob platby členských poplatkov, v súlade s vnútorným poriadkom združenia ak valné zhromaždenie nerozhodne inak,
k) rozhoduje o zmenách v rozpočte, odmenách a sankciách,
l) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
m) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
n) má právo obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
o) má právo byť informovaný o rozhodnutiach združenia,
p) má právo zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov a podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia.

4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát, kanceláriu a ustanoviť pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k združeniu,
b) predsedníctvo zabezpečuje vedenie a archiváciu dokumentácie o rokovaniach a činnosti združenia, prípadne týmto úkonom poverí inú osobu.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 8: Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda (prezident) alebo podpredseda (viceprezident), ktorí zastupujú združenie navonok.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 9: Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve.

3. Revízna komisia má najmenej jedného člena, pri vyššom počte členov spomedzi seba volí predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma 100% väčšinou prítomných členov.

4. Revízna komisia najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 10: Hospodárenie združenia
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dary
od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
c) výnosy majetku,
d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia,
e) iné zákonné príjmy.

4. Funkcionári združenia ako aj jeho členovia môžu byť odmeňovaní podľa vnútorného poriadku združenia.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 11: Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie musí použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.


Stanovy Výkričník, o. z. - Článok 12: Záverečné ustanovenia
1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra.